O FIRMIE

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień (NZOZ KCTU) zostało utworzone w 2000 r.
Po wejściu z ustawy  o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011r. KCTU stało się przesiębiorstwem leczniczym KSTU - aktualnie o nazwie Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień.
KCTU udziela świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym oraz dziennym dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.


Placówka jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000006759

Regon: 356297553

Nr konta bankowego: 76194010763085194800000000

Organem założycielskim i podmiotem leczniczym dla KCTU jest
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień (KSTU)
z siedzibą przy ulicy Wielickiej 73 w Krakowie.